CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychische en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders werden hierover geconsulteerd via de participatieraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen
 • de collectieve medische onderzoeken en / of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren

+32 490 20 62 30

Ine Vandendriessche

info@clbwetteren.be

www.clbwetteren.be

Spreekuren op school: Elke dinsdagvoormiddag (gelieve een afspraak te maken met de zorgcoördinator).

Bieke De Canck is onze contactpersoon. Ze is bereikbaar op 0490/20.62.38.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. U kan dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. U kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar uw zoon/dochter ingeschreven is. Verandert uw zoon/dochter van school, dan kan u bij het vroegere CLB terecht tot uw zoon/dochter in de nieuwe school ingeschreven is.

U kan naar het CLB …

 • als uw zoon/dochter ergens mee zit of zich niet goed in zijn/haar vel voelt
 • als uw zoon/dochter moeite heeft met leren
 • als uw zoon/dochter nood heeft aan studie- en beroepskeuzehulp
 • als uw zoon/dochter vragen heeft over de gezondheid of het lichaam
 • als uw zoon/dochter met vragen zit over seks, vriendschap en verliefdheid
 • voor inentingen

Uw zoon/dochter moet naar het CLB …

 • op medisch onderzoek
 • als hij/zij te vaak afwezig is op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

We zullen samen met u bekijken wat u nodig heeft en u op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat het dossier inhoudt en wat de rechten en plichten zijn. Kunnen we u helpen, dan doen we dat ook. Valt de vraag buiten onze werking, dan krijgt u uitleg en informatie waar u wel terecht kan. Dus ook als u niet weet waarheen, bent u bij ons welkom.

Het CLB werkt in overleg. Dat wil zeggen dat we in de begeleiding alle beslissingen samen met u nemen. U hebt ook recht op regelmatige bespreking van die begeleiding. Heeft u een klacht, dan kan u daarmee bij het CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen.

Is de leerling ouder dan 12 jaar, dan is meestal zijn/haar toestemming nodig om de ouders of voogd te betrekken bij de begeleiding.

Voor een deel van de begeleiding mag de leerling vanaf 12 jaar meestal zelf beslissen of hij/zij die wil of niet, tenzij de CLB-tussenkomst verplicht is.

CLB-dossier:

Komt uw zoon/dochter bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met uw zoon/dochter en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
 • we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
 • we houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarige

Het dossier inkijken:

Vanaf 12 jaar vinden we de leerling bekwaam om zijn/haar dossier in te kijken. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Als de leerling bekwaam is, mogen ouders of voogd het dossier enkel inkijken mits zijn/haar toestemming. Is de leerling jonger dan 12 jaar, dan mogen de ouders of voogd het dossier inkijken. Dit geldt echter niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de CLB-arts.

U kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Dit gebeurt altijd door middel van een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Gegevens over uw zoon/dochter mag u laten verbeteren en aanvullen. U kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet u wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van een medisch onderzoek en leerplichtbegeleiding.

Meer uitleg:

Kijk op onze website www.clbwetteren.be of op www.vclb-koepel.be of op www.ond.vlaanderen.be/clb of mail ons via info@clbwetteren.be.

Revalidatiecentrum “De Schakel”

Er is een nauwe samenwerking met “De Schakel”. In overleg met de adviseur van het CLB, de klastitularis, eventueel de taakleerkracht en directie kunnen kinderen verwezen worden naar het revalidatiecentrum. De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht en moeten steeds hun goedkeuring geven.

Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren

09/369 80 96